Video Học Thiết kế web

Học Thiết kế web qua Video bài giảng Tiếng việt, có ví dụ minh họa rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu. Video dậy Học Thiết kế một website thực tế ngay trong mỗi khóa học.

Video Học Thiết kế web

Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng đối tượng trong Javascript với đối tượng Math. Bạn đã được xem cách xử lý Math trong bài 7m sử dụng hàm ngẫu nhiên random() để tạo ra một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1 và phương pháp floor() để làm tròn kết quả. Các đối tượng Math cho phép bạn viết kịch…

Video Học Thiết kế web

Trong bài học trước, bạn đã làm việc với thao tác văn bản bằng cách tận dụng các đặc tính mạnh mã và phương thức của đối tượng String. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu về đối tượng trong Javascript: chúng ta sẽ khám phá những thứ chưa biết với đối tượng Date. Dưới đây là những gì…

Video Học Thiết kế web

Trong bài học Javascript trước, các bạn đã được giới thiệu về lập trình hướng đối tượng(OOP) trong Javascript. Trong bài học hôm nay bạn sẽ được sử dụng đối tượng, thuộc tính và phương thức trong ngôn ngữ Javascript. Bắt đầu từ bài hôm nay và tới 3 bài tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu với một số…

Video Học Thiết kế web

Object Oriented Programming(OOP) là một mô hình lập trình được sử dụng bởi hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại. JavaScript hướng đối tượng cung cấp khả năng đáng kể, có đối tượng được xây dựng – trong đối tượng, và cung cấp cho bạn các tùy chọn của việc tạo ra các đối tượng tùy chỉnh của…

Video Học Thiết kế web

Kịch bản JavaScript của bạn có thể làm tất cả các loại công cụ thông minh như giảm tính toán, so sánh các giá trị, và tạo sự lựa chọn. Tuy nhiên, đừng quên chúng ta đang đối phó với ngôn ngữ máy, và máy rất giỏi làm một số những điều con người chúng ta sẽ giữ một dặm…

Video Học Thiết kế web

Giờ thì các mã JavaScript của chúng ta có thể tính toán, so sánh và xác định các điều kiện đúng và sai, mọi thứ bắt đầu tìm kiếm rất nhiều chi tiết thú vị. Trong bài học Javascript này bạn sẽ đặt sức mạnh của sự lựa chọn thành kịch bản với các câu lệnh điều khiển. Các báo…

Video Học Thiết kế web

Trong bài trước bạn đã sử dụng một toán tử gán(=) và một toán tử số học, đặc biệt là toán tử nhân(*), để viết JavaScript. Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng để làm một cái gì đó hữu ích với JavaScript, chúng ta cần một cách để thao tác dữ liệu và các biến. Chúng tôi làm…

1 11 12 13 14 15 17
Facebook chat Vietpro
End Ads -->