Video học Lập trình web

Học Lập trình web qua Video bài giảng Tiếng việt, có ví dụ minh họa rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu. Video dậy Code tay 100% một website thực tế ngay trong mỗi khóa học.

Video học Lập trình web

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong PHP có thể cung cấp nội dung động theo loại trình duyệt, dựa vào việc ngẫu nhiên hoặc có sẵn trong User Input. Điều này chứng minh, trình duyệt có thể được chuyển hướng. 1. Xác định trình duyệt và Platform PHP tạo ra một số biến tự nhiên…

Video học Lập trình web

Dưới đây là ví dụ hợp lệ của chuỗi:

Ví dụ:

[Tham khảo Khóa lập trình web từ Cơ Bản đến Nâng Cao của Trung tâm Vietpro] Kết quả:

Chuỗi được giới hạn bởi các dấu ngoặc kép, được xử lý : – Một số chuỗi ký tự được bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược, thay thế các ký tự đặc biệt…

Video Bài giảng

Có hai cách để máy khách gửi thông tin đến máy chủ: – Phương thức GET – Phương thức POST Trước khi trinh duyệt gửi thông tin, nó mã hóa bằng cách sử dụng trình duyệt mã hóa có tên URL. Trong chương trình này, các name/value được tham gia với các dấu hiệu bình đẳng và cặp khác nhau…

Video Bài giảng

Mảng là cấu trúc dữ liệu mà các dữ liệu cùng thuộc một loại hoặc có nhiều giá trị trong một giá trị duy nhất. Ví dụ nếu bạn muốn lưu trữ 100 số sau đó thay vì xác định 100 biến của nó dễ dàng để xác định một mảng của chiều dài là 100. Có 3 loại mảng…

Video Bài giảng

Vòng lặp trong PHP được sử dụng với những khối lệnh giống nhau trong những thời gian đặc trưng. PHP hỗ trợ 4 loại vòng lặp sau: – for : lặp qua một khối mã với số lần được quy định – while: vòng lặp thông qua khối lệnh và dừng với một điều kiện được chỉ định. – do…while:…

Video Bài giảng

Câu lệnh if, elseif…else và switch được lấy để đưa ra các điều kiện cần với các trường hợp khác nhau. Bạn có thể sử dụng câu lệnh điều kiện trong code của bạn để đưa ra những điều kiện xảy ra cho từng trường hợp. [Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoá khoa hoc PHP từ cơ bản…

Video Bài giảng

Toán hạng là gì? Bạn có thể hiểu đơn giản sử dụng biểu thức 4+5 là bằng 9. Dưới đây là là 5 toán hạng đucợ PHP hỗ trợ: 1. Số học (Arithmetic)Toán hạngMô tả+A+B-A-B*A*B/A/B%A%B++A++–A–2. So sánh (Comparision)Toán tửMô tả==(A == B) is not true.!=(A != B) is true.>(A > B) is not true.<(A < B) is true.>=(A >= B)…

Video Bài giảng

Hằng số là một tên hoặc một định dạng cho một giá trị đơn giản. Một giá trị không đổi không thể thay đổi trong quá trình thực thi. Tên một hằng số bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới, theo sau là bất kỳ số lượng các chữ cái, số hoặc gạch dưới. Nếu bạn đã…

Video Bài giảng

Cách chính để lưu trữ thông tin trong chương trình PHP là sử dụng các biến. Dưới đây là một số điều quan trọng để biết về biến trong php: – Tất cả các biến trong PHP được biểu hiện bằng dâu $ : ví dụ biến a: $a. – Giá trị của môt biến là kết quả mới nhất.…

Video Bài giảng

Bài này, chúng tôi sẽ đưa cho các bạn cú pháp tổng quan về PHP và rất quan trọng để làm nền tảng cho bạn học sau này. Các công cụ phân tích cú pháp PHP cần một cách để phân biệt mã php từ các yếu tố khác trong trang. Cơ chế này gọi là “thoát cho PHP”. Có…

1 19 20 21 22 23
End Ads -->