Hướng dẫn học lập trình mobile app

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Một thông điệp là một message bạn có thể hiển thị tới người dùng với ứng dụng UI. Bạn có thể tạo thông báo trên android một cách dễ dàng. Lập trình android cung cấp lớp NotificationManager cho mục đích này. Theo yêu cầu của lớp sử dụng này, bạn cần khởi tạo một đối tượng của lớp này bằng…

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Tiến độ thanh bar được sử dụng để thấy sự tiến bộ của một nhiệm vụ. Ví dụ, khi bạn đang tải lên hoặc tải về một cái gì đó từ Internet, nó là tốt hơn để cho thấy sự tiến bộ của download/upload cho người dùng. Trong học lập trình android có một lớp được gọi là ProgressDialog cho…

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Cách dễ nhất để thực hiện một vòng tròn tiến độ được sử dụng thông qua một lớp được gọi là ProgressDialog. Thanh tải cũng có thể được thực hiện thông qua lớp đó. Sự khác biệt duy nhất hợp lý giữa thanh và hình tròn, mà trước đây được sử dụng khi bạn biết tổng thời gian để chờ…

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Trong bài học lập trình android cơ bản hôm nay, chúng ta sẽ đi giải thích, làm thế nào bận có thể tương tác PHP và MYSQL với ứng dụng Android của bạn. Điều này rất hữu ích dựa trên webserver bạn có và bạn muốn truy cập dữ liệu trên ứng dụng android. MYSQL được sử dụng như một…

Hướng dẫn học lập trình mobile app

NFC là viết tắt của Near Field Communication, và như tên gọi nó cung cấp một cơ chế giao tiếp không dây giữa hai thiết bị tương thích. NFC là một công nghệ không dây tầm ngắn có một loạt các 4cm hoặc ít hơn cho hai thiết bị để chia sẻ dữ liệu. Làm thế nào nó hoạt động…

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Android cung cấp nhiều cách để phát lại quyền điều khiển file audio.video và âm thanh. Một trong cách này là gọi lớp MediaPlayer. Android đang cung cấp cho lớp MediaPlayer quyền truy cập được xây dựng trong các dịch vụ MediaPlayer như chơi nhạc, video,… Để sử dụng MediaPlayer, chúng ta phải gọi phương thức Create() của lớp này.…

1 2 3 4 5 9