Nếu kết nối ngắt thành công thì sẽ trả về giá trị là TRUE, ngược lại là FALSE.