Bài 74: Tích hợp Twitter trong lập trình Android

0

Android cho phép ứng dụng của bạn để kết nối với Twitter và chia sẻ dữ liệu hoặc bất kỳ loại thông tin cập nhật trên twitter. Chương học lập trình android này, các bạn sẽ được giới thiệu về tích hợp twitter vào ứng dụng của bạn.

Có hai cách mà qua đó bạn có thể tích hợp twitter và chia sẻ điều gì đó từ ứng dụng của bạn. Những cách được liệt kê dưới đây –

– Twitter SDK (Twitter4J)
– Intent Share

1. Tích hợp Twitter SDK

Đây là cách đầu tiên kết nối với Twitter. Bạn phải đăng ký ứng dụng của bạn và sau đó nhận được một số Id ứng dụng, và sau đó bạn phải tải twitter SDK và thêm nó vào dự án của bạn. Các bước được liệt kê dưới đây –

a) Đăng ký vào ứng dụng của bạn

Tạo một ứng dụng mới tại dev.twitter.com/apps/new và điền đầy đủ thông tin. Thể hiện dưới hình sau:
twitter_1

Bây giờ theo thiết lập tab, thay đổi quyền truy cập để đọc, viết và tin nhắn truy cập và lưu các thiết lập. Nó được hiển thị dưới đây :

twitter_2

Khi việc đã xong, bạn sẽ nhận được một địa chỉ ID. Chỉ nên copy id ứng dụng và lưu nó vào nơi nào đó. Nó thể hiện dưới hình sau:

twitter_3

b) Tải SDK và tích hợp vào ứng dụng

– Gửi bài post lên ứng dụng

Khi tải xong và bạn có thể chạy ứng dụng. Để sử dụng ứng dụng

Để update status, bạn có thể gọi phương thức updateStatus(). Cú pháp dưới đây:

2. Intent Share

Sử dụng để chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng. Trong bài học này, chúng tôi sẽ không sử dụng các công cụ SDK, nhưng để ứng dụng xử lý twitter. Chúng tôi chỉ đơn giản gọi ứng dụng và thông qua các chia sẻ dữ liệu. Bằng cách này, chúng ta sẽ chia sẻ một số thứ trên twitter.

Android cung cấp thư viện intent để chia sẻ dữ liệu giữa các hoạt động và ứng dụng. Để sử dụng nó để intent, chúng ta xần xác định loại intent để ACTION_SEND. Cú pháp dưới đây:

Điều tiếp theo bạn cần là định nghĩa dữ liệu để thông qua và thông qua dữ liệu. Cú pháp dưới đây:

Ngoài các phương pháp dưới đây, có một số phương pháp có sẵn để xử lý:

STTPhương thức và mô tả
1addCategory(String category)
Thêm một category trong intent
2createChooser(Intent target, CharSequence title)
Chức năng thuận tiện cho việc tạo một ACTION_CHOOSER Intent
3getAction()
Phương thức lấy hoạt động được thực hiện, như ACTION_VIEW
4getCategories()
Phương thức trả lại tất cả thiết lập categories trong intent và mở rộng quy mô các sự kiện
5putExtra(String name, int value)
Phương thức thêm dữ liệu trong intent
6toString()
Phương thức trả về 1 dãy gồm một mô tả ngắn gọn để đọc phương thức.

 

3. Ví dụ

Dưới đây là ví dụ mô tả việc sử dụng IntentShare để chia sẻ dữ liệu trên twitter. Tạo ứng dụng cơ bản cho phép bạn chia sẻ bằng các dòng văn bản trên twitter.

Để thử nghiệm với ví dụ này, bạn có thể chạy trên một thiết bị thực tế hoặc trong một thiết bị ảo.

Các bước Mô tả
1Bạn sẽ sử dụng Android studio để tạo ra một ứng dụng Android dưới một gói com.example.sairamkrishna.myapplication. Trong khi tạo dự án này, chắc chắn bạn Target SDK và biên dịch với các phiên bản mới nhất của Android SDK sử dụng các cấp cao hơn của API.
2Sửa đổi file src/MainActivity.java để thêm mã cần thiết.
3Sửa đổi res/layout/activity_main để thêm các thành phần XML tương ứng
4Chạy ứng dụng và chọn một thiết bị Android chạy và cài đặt các ứng dụng trên nó và xác minh các kết quả

 

Nội dung của MainActivity.java.

 

Nội dung file xml res/layout/activity_main.xml.

 

Nội dung của file AndroidManifest.xml.

 

twitter_4

Chọn thiết bị tùy chọn và kiểm tra thiết bị của bạn có hiển thị như dưới đây không:
twitter_5

Bây giờ chỉ cần nhấp vào nút và bạn sẽ thấy một danh sách các nhà cung cấp phần.
twitter_6

Bây giờ chỉ cần chọn twitter từ danh sách đó và sau đó viết bất kỳ tin nhắn. Nó được thể hiện trong hình dưới đây –
twitter_7

Bây giờ chỉ cần chọn nút tweet và sau đó nó sẽ được đăng tải trên trang twitter của bạn. Nó được thể hiện dưới đây –

twitter_8

>> Bài 75 : Thiết kế giao diện người dùng trong lập trình Android

————- || ————-
Trung tâm đào tạo chuyên lập trình web từ cơ bản nâng cao và học Thiết kế đồ họa với khóa học photoshop từ A-> Z tại VietPro!

Bài 74: Tích hợp Twitter trong lập trình Android
Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->