Bài 72: Chuyển đổi văn bản thành giọng nói trong lập trình Android

0

Android cho phép bạn chuyển đổi văn bản thành giọng nói của bạn. Không chỉ bạn có thể chuyển đổi nó nhưng nó cũng cho phép bạn nói chuyện văn bản trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Android cung cấp lớp TextToSpeech cho mục đích này. Để sử dụng lớp này, bạn cần phải tạo một đối tượng của lớp này và chỉ định initListnere.

Cú pháp của nó được đưa ra dưới đây khi học lập trình android:

 

Trong bài listener này, bạn phải xác định rõ thuộc tính của đối tượng TextToSpeech chẳng hạn như ngôn ngữ của nó, pitch,… Ngôn ngữ có thể được thiết lập bằng cách gọi phương thức setLanguage(). Cú pháp của nó được đưa ra dưới đây:

Phương thức setLanguage đưa một đối tượng Locale như thông số. Danh sách dưới đây của locale có sẵn:

STTLocale
1US
2CANADA_FRENCH
3GERMANY
4ITALY
5JAPAN
6CHINA

 

Khi bạn thiết lập ngôn ngữ, bạn nên gọi phương thức speak của lớp văn bản spkeak. Cú pháp:

Ngoài các phương thức speak trên, dưới đây có một vài phương thức có sẵn trong lớp TextToSpeech. Dưới đây là danh sách:

STTPhương thức và mô tả
1addSpeech(String text, String filename)
Phương thức này thêm 1 bản đồ giữa chuỗi văn bản và 1 file âm
2getLanguage()
Trả về 1 Locale để mô tả ngôn ngữ
3isSpeaking()
kiểm tra vùng ma TextToSpeech là đang bận rộn cho speak
4setPitch(float pitch)
thiết lập độ cao của TextToSpeech
5setSpeechRate(float speechRate)
Thiết lập chế độ của speak
6shutdown()
Phương pháp này giải phóng các nguồn lực được sử dụng bởi các công cụ TextToSpeech.
7stop()
Phương thức ngừng speak

 

Ví dụ:
Ví dụ dưới đây chứng tỏ việc sử dụng lớp TextToSpeech. Là một ứng dụng cơ bản cho phép bạn thiết lập ghi văn bản và speak với nó.

Để thử nghiệm với ví dụ này, bạn cần chạy trên một thiết bị thực tế.

Các bước Mô tả
1Bạn sẽ sử dụng Android studio để tạo ra một ứng dụng Android dưới một gói com.example.sairamkrishna.myapplication. Trong khi tạo dự án này, chắc chắn bạn Target SDK và biên dịch với các phiên bản mới nhất của Android SDK sử dụng các cấp cao hơn của API.
2Sửa đổi file src/ MainActivity.java thêm mã TextToSpeech.
3Sửa đổi bố trí tập tin XML res/layout/activity_main.xml thêm bất kỳ thành phần giao diện nếu cần thiết.
4Chạy ứng dụng và chọn một thiết bị Android chạy và cài đặt các ứng dụng trên nó và kiểm tra kết quả.

 

Nội dung của src/MainActivity.java.

 

Nội dung của activity_main.xml

Nội dung của Strings.xml.

 

Nội dung của AndroidManifest.xml

 

chuyen van ban thanh giong noi 1

Chọn thiết bị tùy chọn và sau đó kiểm tra thiết bị máy có hiển thị như hình dưới:
chuyen van ban thanh giong noi 2

Bây giờ chỉ gõ một vài dòng văn bản vào trường và ấn nút. Một chú thích sẽ xuất hiện và văn bản sẽ được nói. Thể hiện dưới ảnh sau:
chuyen van ban thanh giong noi 3

Bây giờ gõ một thứ gì đó và lặp lại bước vừa rồi với một locale khác. Bạn sẽ được nghe lại. Thể hiện dưới ảnh sau:
chuyen van ban thanh giong noi 4

 

>> Bài 73: TextureView trong lập trình Android 

>> Bào 65: Quản lý Session trong Android

 

———– || ———–
Trung tâm đào tạo Thiết kế đồ họa với các khóa học photoshop cùng đội ngũ giảng viên trẻ, chuyên nghiệp, tận tình và các khóa học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao tại VietPro!

Bài 72: Chuyển đổi văn bản thành giọng nói trong lập trình Android
Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->